Inleiding

U kunt de WarmteWachter app alleen gebruiken om deel te nemen als proefpersoon aan wetenschappelijk onderzoek van hogeschool Windesheim. Hiervoor moet u zich hebben aangemeld én u moet een uitnodiging hebben ontvangen. Een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek bevat een Account Activation Token, verwerkt in een link die u kunt aanklikken en/of QR-code die u kunt scannen op uw smartphone, waarna (de WarmteWachter app geïnstalleerd wordt en) de app gekoppeld wordt aan een account op de server van het onderzoek.

Via de WarmteWachter app en de bijbehorende dienst(en) en/of website(s) gehost onder het domein energietransitiewindesheim.nl worden gegevens verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Bij onze verwerking houden wij ons vanzelfsprekend aan de eisen die de AVG en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) stelt. Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke meetgegevens, hoe vaak, en met welke precisie nodig zijn over uw woning, verwarmingsinstallatie, energiegebruik en verwarmingsgedrag, om de belangrijkste kenmerken van een woning, verwarmingsinstallatie en verwarmingsgedrag goed genoeg te kunnen leren. Het doel daarvan is om adviezen te kunnen geven voor de warmtetransitie die beter passen bij specifieke woningen, installaties en verwarmingsgedrag.

Gebruik van gegevens

Door het gebruiken van onze app, dienst en/of website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Windesheim acht een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. Uw gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Zoals hieronder nader wordt toegelicht doen we dat onder meer door uw Direct Identificerende Gegevens gescheiden te bewaren van de Overige Gegevens die u (onder meer via de WarmteWachter app) aan ons verstrekt. Uw Pseudoniem vormt de link tussen uw Direct Identificerende Gegevens en uw Overige Gegevens.

Gegevens verkregen bij werving en aanmelding

In samenwerking met 50 Tinten Groen Assendorp werven we deelnemers voor het onderzoek. Daarbij zetten we onder meer een online enquête in. Bij werving en aanmelding verstrekt u mogelijk aan ons Direct Identificerende Gegevens: persoonsgegevens die direct naar u zijn te herleiden als natuurlijke persoon en/of naar uw huishouden, zoals naam, adres, woonplaats, en e-mailadres. Aan deze Direct Identificerende Gegevens koppelen we een Pseudoniem (een unieke code).

Tijdens werving en aanmelding verstrekt u mogelijk ook Overige Gegevens aan ons (bijvoorbeeld via een online enquête), zoals informatie over uw woning en over uw verwarmingssysteem. Deze gegevens zijn niet Direct Identificerende Gegevens en niet direct te herleiden naar u als natuurlijke persoon en/of huishouden. Gedurende het onderzoek zijn deze gegevens gekoppeld aan uw Pseudoniem. Van deze mogelijkheid om gegevens te herleiden zullen we alleen gebruik maken voor zover en voor zo lang het nodig is om het onderzoek goed uit te voeren; bijvoorbeeld om een vraag van u aan de helpdesk van het onderzoek te beantwoorden of om contact met u op te kunnen nemen als er gedurende meer dan 24 uur tijd geen meetgegevens meer binnenkomen van meetapparaatjes in uw woning.

Direct verstrekte gegevens via de WarmteWachter app

De WarmteWachter app en bijbehorende dienst en website energietransitiewindesheim.nl verwerken gegevens die u verstrekt als u de WarmteWachter app downloadt en installeert.

De WarmteWachter app wordt gedownload via een app store van derden, zoals Apple en Google. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Als u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, ontvangt u via e-mail een Account Activation Token, een eenmalig te gebruiken unieke code, gekoppeld aan uw Pseudoniem. Dit wordt gebruikt om de WarmteWachter app te koppelen aan uw Pseudoniem. Overige Gegevens die u daarna verstrekt via de WarmteWachter app kunnen daardoor ook gekoppeld worden aan uw Pseudoniem. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

  1. Meetgegevens die we doorlopend en automatisch ontvangen van bepaalde Twomes meetapparaatjes die u in uw woning installeert of laat installeren en koppelt met uw WarmteWachter app. Per meetapparaat zal telkens getoond worden om welke gegevens het gaat.
  2. Meetgegevens die we doorlopend en automatisch over u ontvangen van bepaalde onlinegegevensbronnen. U kunt ons daarvoor toegang verlenen door in de WarmteWachter app in te loggen bij de gegevensbron en daar toestemming te gegeven om bepaalde gegevens door te geven aan WarmteWachter. Van zo’n gegevensbron waarvoor u via de app moet inloggen ontvangen wij nadrukkelijk NIET uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze gegevensbron.

Automatisch verzamelde gegevens na toestemming

Wij ontvangen pas doorlopend en automatisch gegevens nádat de benodigde stappen hebt doorlopen zoals hierboven beschreven. Ter illustratie treft u hieronder enkele voorbeelden:

Op de geplande einddatum van het onderzoek waaraan u deelneemt, zorgen wij ervoor dat het verzamelen van data via WarmteWachter ook stopt. Als u eerder wilt stoppen en niet langer wilt deelnemen aan het onderzoek, dan adviseren we u dat aan te geven bij de helpdesk van het onderzoek. Wij zorgen er dan voor dat de dataverzameling zo spoedig mogelijk stopt.

U kunt het automatisch verzamelen van gegevens ook altijd stopzetten door de meetapparaatjes volledig uit te zetten en door in te loggen bij uw onlinegegevensbronnen en dan daar de toestemming in te trekken zodat wij geen gegevens meer van u ontvangen van die onlinegegevensbron.

Diensten van derden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken

Voor het verwerken van gegevens die u aan ons verstrekt via online enquête, de WarmteWachter app, dienst en/of website, maken wij gebruik van diensten van:

Het verwerken van gegevens door elk van bovengenoemde partijen is daarbij gebonden aan een overeenkomst met de respectievelijke partij die voldoet aan de voorwaarden van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Open data

Nadat uw Pseudoniem is verwijderd kunnen we uw Overige Gegevens publiceren als open data. Dit houdt in dat we Overige Gegevens die zijn verzameld in het onderzoek beschikbaar maken op één of meer publieke websites waar datasets voor onderzoek worden gepubliceerd, zoals GitHub (bijvoorbeeld zoals gedaan met deze dataset) en/of DANS van KNAW. Vóórdat gegevens als open data gepubliceerd worden zorgen we ervoor dat gegevens anoniem zijn, dus niet meer te herleiden naar u als natuurlijke persoon en/of huishouden. Wel is de data te herleiden naar de wijk Assendorp in Zwolle. Uw data kan zo op een anonieme manier bijdragen aan verder onderzoek dat de energietransitie ten goede komt.

Hard- en softwaresystemen en websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing voor de hard- en softwaresystemen van derden waarmee de WarmteWachter app en dienst direct of indirect gekoppeld zijn, noch is deze verklaring van toepassing op websites van derden die door middel van links met de WarmteWachter app en dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze diensten te lezen alvorens van deze diensten gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en beperking van verwerking van uw gegevens

U kunt WarmteWachter alleen gebruiken als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk heeft u daarom conform Artikel 44 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geen recht op inzage, rectificatie en beperking van verwerking van uw gegevens. Wel heeft u altijd recht uw medewerking aan dit onderzoek stop te zetten, ook zonder opgaaf van redenen. Dit houdt in dat er geen nieuwe gegevens meer over u verzameld worden voor dit onderzoek

Bij vragen hierover adviseren we u om contact op te nemen met:

Goedkeuring door Ethische Commissie Onderzoek Windesheim

Het WarmteWachter onderzoek, als onderdeel van het project Twomes: Digital Twins voor de warmtetransitie, inclusief samenvatting en volledige privacyverklaring is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek van Windesheim.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2021.